Názov prevádzky:
Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o.
odštepný závod Cesta na Senec 2/A
Sídlo prevádzky:
Cesta na Senec 2/A
SK-82104 Bratislava
Právna forma:
Telefón:
+421 2 49 262 500
Fax:
E-Mail:
Register podniku:
31319459
Sídlo súdu:
Okr. súd Bratislava1, oddiel: Sro, vložka č 2414/B
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
SK2020314472
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s. 811 06 Bratislava
Kód banky:
1100
Číslo konta
2625107886
IBAN:
SK07 1100 0000 0026 2510 7886